R&G Metal Shaping

 • Data d'última actualització: 18 de gener del 2024.
 

OBJECTE

Aquesta política de privadesa regula el tractament de dades personals que es realitza a través de la pàgina web https://rgmetalshaping.com

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals que es realitza a través de la pàgina web és:

 • R&G METALL SHAPING, SL
 • Domicili: Carrer Esquirol, número 4, Polígon Industrial Malloles (08500) Vic.
 • NIF: B66381211
 • Telèfon de contacte:  +34 938 122 744
 • Lloc Web: https://rgmetalshaping.com
 • Correu electrònic: lopd@rgmetalshaping.com
 • Dades dinscripció al Registre Mercantil de Barcelona: volum 44508, foli 125, full 458178, inscripció *1a.
 

DADES PERSONALS

R&G METAL SHAPING, SL recollirà exclusivament les dades personals adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades, segons corresponguin en cada cas.

L'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades i serà l'únic responsable de qualsevol manifestació falsa o inexacta.

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades personals es tractaran pel responsable del tractament per a les finalitats següents, segons correspongui en cada cas:

 • Respondre les persones que han estat contactades amb R&G METAL SHAPING, SL amb l'interès potencial per convertir-se en els seus clients, distribuïdors o proveïdors.
 • Gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus clients i proveïdors, que inclourà respectivament l'emissió i la gestió de pressupostos, comandes i d'una altra documentació contractual, així com l'emissió i el control de cobrament i el pagament de les factures.
 • Manteniment de la relació contractual amb l'interessat o bé amb l'empresa o organització en què treballa o col·labora.
 • Revisió i valoració de la informació i/o documentació proporcionada amb lobjectiu de participar en un procés de selecció duna vacant existent o futura, o bé per presentar una candidatura espontània.
 • Si fos d'interès de R&G METAL SHAPING, SL, es posarà en contacte amb l'interessat amb la intenció de valorar la seva candidatura.
 • Gestió de l'alta, el manteniment i la baixa de l'usuari accessible a través de la pàgina web.
 • Enviar comunicacions relatives a novetats, promocions, concursos, sorteigs, esdeveniments i/o informació corporativa de R&G METAL SHAPING, SL i els seus productes i serveis.
 • Prevenció, detecció i control d'abusos i fraus comesos a la pàgina web oa través d'aquesta.
 • Gestió del compliment de les obligacions estipulades legalment.
  

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base jurídica del tractament de les dades personals serà el consentiment de lusuari, en cas dhaver estat prestat per les finalitats següents:

 • Revisió i valoració de la informació i/o documentació proporcionada amb l'objectiu de participar a un procés de selecció duna vacant existent o futura, o bé per presentar una candidatura espontània. Si fos d'interès de R&G METAL SHAPING, SL, es posarà en contacte amb l'interessat amb la intenció de valorar la seva candidatura.
 • Gestió de l'alta, el manteniment i la baixa de l'usuari accessible a través de la pàgina web.
 • Enviar comunicacions relatives a novetats, promocions, concursos, sorteigs, esdeveniments i/o informació corporativa de R&G METAL SHAPING, SL i els seus productes i serveis. 
  

L'usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.

La base jurídica del tractament de les dades personals serà el compliment d'una obligació legal, en cas d'haver estat prestat per les finalitats següents:

 • Gestió administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els clients, que són persones físiques, que inclourà l'emissió de les factures.
 • Gestió del compliment de les obligacions estipulades legalment. 

 

El tractament de les dades personals segons les finalitats esmentades és necessari perquè R&G METAL SHAPING, SL pugui complir les obligacions que li imposa la legislació aplicable.

 

D'altra banda, la base jurídica del tractament de les dades personals serà l'aplicació de les mesures precontractuals sol·licitades, la intenció de l'interessat de subscriure un contracte amb el responsable del tractament o bé l'execució del contracte, en cas d'haver estat prestat per les finalitats següents:

 • Respondre les persones que s'han posat en contacte amb R&G METAL SHAPING, SL amb l'interès potencial per esdevenir clients, distribuïdors o proveïdors.
 • Gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus clients i proveïdors, que inclourà respectivament l'emissió i la gestió de pressupostos, comandes i d'una altra documentació contractual, així com el control de cobrament i pagament de les factures.

El tractament de les dades personals segons la finalitat esmentada és necessari per poder aplicar les mesures precontractuals sol·licitades i per poder subscriure i executar el contracte entre R&G METAL SHAPING, SL i els seus clients i/o proveïdors.

 

Finalment, la base jurídica del tractament de les dades personals serà l'interès legítim del responsable del tractament, en cas d'haver estat prestat per les finalitats següents:

 • Manteniment de la relació contractual amb l'interessat o bé amb l'empresa o organització en què treballa o col·labora. L'interès legítim del responsable del tractament és reconegut per la normativa aplicable.
 • Prevenció, detecció i control d'abusos i fraus comesos a la pàgina web oa través d'aquesta. Linterès legítim es basa en la voluntat del responsable del tractament de mantenir la pàgina web com un lloc web segur.
 
 

DESTINATARIS

R&G METAL SHAPING, SL no comunicarà les dades personals a tercers, excepte en cas d'obligació legal ia tercers subcontractats. 

R&G METAL SHAPING, SL pot estar obligat a comunicar dades personals als organismes públics competents, en virtut d'una disposició normativa o d'un requeriment.

Els tercers subcontractats que necessiten tenir accés a les dades personals per prestar els serveis contractats per R&G METAL SHAPING, SL són empreses o col·laboradors que presten serveis financers, fiscals, jurídics, informàtics, de missatgeria, de selecció de personal, i de gestió d'aquesta pàgina web i de comunicació.

R&G METAL SHAPING, SL realitzarà transferències internacionals de dades a proveïdors ubicats a països que no disposen de normativa equivalent a l'europea per al tractament de dades personals. Aquesta contractació es realitzarà aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la privadesa dels usuaris, en concret, les Clàusules Contractuals Estàndards aprovades per la Comissió Europea. Per a més informació, podeu contactar amb el responsable del tractament al correu electrònic lopd@rgmetalshaping.com.

 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

En cas que la base jurídica del tractament consisteixi en el consentiment de l'usuari, les dades seran conservades mentre no es revoqui.

Les dades personals es mantindran durant la relació contractual amb els clients i els proveïdors i, en tot cas, es conservaran durant tot el període de temps que poguessin exigir-se responsabilitats al responsable del tractament, segons estipula la llei aplicable, procedint, si escau, al bloqueig de les dades fins que hagi transcorregut el termini de prescripció corresponent.

 

DRETS DELS USUARIS

Us informem que en qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat respecte a les vostres dades de caràcter personal previst a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit al domicili postal «carrer Esquirol, número 4, Polígon Industrial Malloles (08500) Vic» o bé al correu electrònic lopd@rgmetalshaping.com.

 

En concret, pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

 • Accedir a les vostres dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les vostres dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular respecte al tractament de les dades, els interessats podran oposar-se al tractament. En aquests casos, R&G METAL SHAPING, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, expressar el seu punt de vista i impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de R&G METAL SHAPING, SL, si s'escau.
 • En determinades circumstàncies, sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.
 • En cas de disconformitat en relació amb la tramitació de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)
 
 
R&G METALL SHAPING, SL